Uslovi korišćenja

1. DONACIJE

Sajt www.donations.ndnv.org, donacije koje se vrše putem ovog sajta, kao i sva ostala pitanja u vezi sa tim, regulisani su zakonima Republike Srbije. Za sve eventualni sporove u vezi sa donacijom biće nadležni sudovi Republike Srbije.

1.1. Doniranje

Doniranje mogu izvršiti sva zainteresovana lica starija od 18 godina sa prebivalištem u Srbiji ili inostranstvu.

1.1.1 Registracija korisnika

Registracija korisnika koji vrši donaciju na sajtu nije potrebna. Nakon izvršene jedne donacije sistem će sačuvati osnovne podatke o donatoru koje donator sam unese.

1.1.2. Doniranje

Korisnik je saglasan da novčana sredstva koja uplati na ime donacije bezuslovno pređu u svojinu NDNV, a NDNV je dužan da tako primljena sredstva preusmeri na projekat koji je donator naznačio kao korisnika donacije. Korisnik koji je donirao sredstva je saglasan da NDNV, u slučaju da se utvrdi da organizator prikupljanja sredstava nije u mogućnosti da realizuje projekat, ne isplati donirana sredstva organizatoru prikupljanja sredstava, već da donirana sredstva, na osnovu odluke Odbora za donacije koji će o tome odlučivati, rasporedi na jedan ili više tekućih projekata u okviru organizacije NDNV o čemu će obavestiti javnost putem ovog sajta. Postupak doniranja sastoji se iz sledećih faza:

1.1.2.1. Odabir korisnika donacije

U najvećem broju slučajeva korisnik donacije biće automatski unesen u zavisnosti od izvora sa koga je donator došao na sajt. Ukoliko to nije slučaj, donator će biti u prilici sam da unese naziv projekta koji želi da podrži svojom donacijom. U koliko primalac ne naglasi korisnika donacije Odbor za donacije zadržava pravo da sam donese odluku o raspodeli sredstava među projektima podržanih od strane NDNV.

1.1.2.2. Unošenje iznosa donacije

Podrazumevani iznos donacije na sajtu je 1000,00 dinara. Korisnik je sam u mogućnosti da odredi visinu donacije povećanjem ili smanjivanjem ovog iznosa pritiscima da dugmad plus (+) ili minus (-). Izmena će biti vršena u iznosima od 500,00 dinara. Donator je takođe u mogućnosti sam manuelno da unese u polje visinu donacije koju želi da donira. Donacija i sve transakcije koje se obavljaju na našem sajtu vrše se u dinarima (RSD). Ukoliko korisnikova platna kartica nije povezana sa dinarskim računom, iznos transakcije u dinarima biće konvertovan u valutu korsnikovog računa prema kursu banke kod koje je račun otvoren, odnosno izdavaoca platne kartice. Zbog navedenih konverzija, moguća su izvesna odstupanja od originalnih iznosa transakcije. Minimalan iznos donacije je 500,00 dinara. NDNV je neprofitna organizacija i nije u sistemu PDV pa se isti ne obračunava na donirana sredstva.

1.1.2.3. Pregled narudžbenice, potvrda narudžbenice i plaćanje

Potvrdom na odgovarajuće dugme korisnik potvrđuje uneti iznos, nakon čega će biti preusmeren na narudžbenicu. Narudžbenica sadrži pregled osnovnih detalja u vezi sa donacijom: iznos i podatke o naručiocu. Pre potvrde narudžbenice, možete odustati od doniranja ili se vratiti na početnu stranu i izmeniti visinu donacije. Potvrdom donacije, korisnik se automatski preusmarava na sajt Banca Intesa Beograd na kom je potrebno obaviti elektronsko plaćanje. Na sajtu Banca Intesa Beograd je potrebno da korisnik unese podatke sa platne kartice (Visa, MasterCard i Maestro) i izvrši plaćanje. Nakon toga, ukoliko je transakcija bila uspešna, korisnik će biti vraćen na naš sajt gde će biti prikazano i obaveštenje da je plaćanje uspešno obavljeno. Ubrzo nakon toga, korisnik će dobiti potvrdu o izvršenom plaćanju i na e-mail koji je naveo. U slučaju da plaćanje nije uspelo, korisnik će biti vraćen na naš sajt sa informacijom o neuspelom plaćanju. Podaci o platnoj kartici koje korisnik unosi prilikom doniranja su vidljivi samo Banci Intesa Beograd koja obavlja plaćanje za NDNV. NDNV ni u jednoj fazi doniranja nema pristup podacima o korisnikovoj platnoj kartici.

1.2. Zaštita poverljivih podataka o transakciji

Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacije se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije. Sigurnost podataka prilikom kupovine garantuje procesor platnih kartica, Banca Intesa ad Beograd, pa se tako kompletni proces naplate obavlja na stranicama banke. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.

1.3. Reklamacije

U slučaju nastanka eventualnih problema u vezi sa doniranjem, korisnik može izvršiti reklamaciju na e-mail adresu: ndnvns@gmail.com

1.4. Povraćaj donacije

Povraćaj donacije je moguć u slučaju da je donacija izvršena zlopupotrebom platne kartice od strane trećih lica ili u slučaju da je pri uplati donacije unesen pogrešan iznos donacije, i to samo u skladu sa procedurom propisanom ovim Uslovima korišćenja. Potrebno je podneti skenirani pisani i obrazloženi zahtev za povraćaj doniranog iznosa, u slobodnoj formi i potpisan od strane vlasnika platne kartice, i to u roku od 120 dana od izvršene donacije, na elektronsku adresu ndnvns@gmail.com ili poštom na adresu: Nezavisno Društvo Novinara Vojvodine, Zmaj Jovina 3/I, 21000 Novi Sad. Uz zahtev je neophodno dostaviti i e-mail sa potvrdom o izvršenoj transakciji, skeniranu ličnu kartu vlasnika kartice i kontakt telefon. Korisnik će biti kontaktiran od strane NDNV u roku od 30 radnih dana od prijema urednog zahteva. Sredstva koja se vraćaju će Fondacija Katalist moći da isplati korisniku samo na račun koji je vezan za platnu karticu kojom je donacija izvršena. Fondacija Katalist je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev NDNV obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice. Zahtevi za povraćaj podneti nakon isteka roka od 120 dana od izvršene donacije ili na adresu različitu od adresa ovde navedenih, neće biti razmatrani.

2. ZAŠTITA PRIVATNOSTI

NDNV (Nezavisno društvo novinara Vojvodine, Zmaj Jovina 3/I, 21000 Novi Sad, Vojvodina/Serbia) se obavezuje i garantuje čuvanje i zaštitu privatnosti podataka svih donatora putem ovog sajta. NDNV prikuplja samo neophodne podatke o donatorima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge. Svi podaci o korisnicima se čuvaju u skladu sa zakonom. Svi zaposleni u NDNV su odgovorni za poštovanje načela zaštite privatnosti. Takođe, NDNV se obavezuje da ne koristi podatke u druge svrhe, mimo ovlašćenja korisnika. Korisnik je u mogućnosti da u svakom trenutku zatraži da prestane da prima informacije i poruke od NDNV, a NDNV je dužna da postupi u skladu sa njegovim zahtevom.

3. ZAŠTITA INTELEKTUALNE SVOJINE

Sadržaj prikazan na ovom sajtu, kao što su tekstovi, fotografije, logotipi, video i audio zapisi, dizajn (baneri i ikonice) i softver su vlasništvo NDNV i ne mogu se koristiti bez prethodne pisane saglasnosti NDNV.

4. KOMUNIKACIJA SA KORISNICIMA

Celokupna komunikacija korisnika i NDNV se odvija putem elektronske pošte, sa i na adresu Fondacije Katalist: ndnvns@gmail.com

5. VAŽENJE I IZMENE USLOVA KORIŠĆENJA

U pogledu donacije se primenjuju Uslovi korišćenja koji su bili važeći na dan izvršenja donacije. NDNV zadržava pravo da u bilo koje doba izvrši izmenu Uslova korišćenja. Uslovi korišćenja stupaju na snagu danom objavljivanja na sajtu www.donations.ndnv.org.